Projekty uchwał 

 

 

Projekt uchwały Nr 433/2017 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Sopotu

Projekt uchwały Nr 432/2017 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2017-2030

Zał do projektu uchwały Nr 432/2017 - prognoza

Zał do projektu uchwały Nr 432/2017 - przedsięwzięcia

Projekt uchwały Nr 431/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Sopotu za rok 2016

Projekt uchwały Nr 430/2017 w sprawie: zmian w  budżecie miasta Sopotu na rok 2017.

Zał do Projektu uchwały Nr 430/2017 - dochody

Zał do Projektu uchwały Nr 430/2017 - wydatki

Zał do Projektu uchwały Nr 430/2017 - inwestycje

Projekt uchwały Nr 429/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości położonych w Sopocie przy ul.Ceynowy 5-7 i ul. Goyki 11-19 i 14-16, ul. Tenisowej 2-4, Haffnera 57b

Projekt uchwały Nr 428/2017 w sprawie: wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry

AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały Nr 427/2017

Projekt uchwały Nr 427/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa i wschodu ulicami Polną i Bitwy pod Płowcami, od zachodu skarpą, od północy granicą łącznika pomiędzy ulicami Karlikowską i Stefana Okrzei w mieście Sopocie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Projekt uchwały Nr 426/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Sopotu za 2016 rok

Projekt uchwały Nr 425/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie za 2016 rok

Projekt uchwały Nr 424/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Sopotu w Sopocie za 2016 rok

Projekt uchwały Nr 423/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie za 2016 rok

Projekt uchwały Nr 422/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot w Sopocie za 2016 rok

Projekt uchwały Nr 421/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie za rok 2016 rok"

Projekt uchwały Nr 420/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie za 2016rok

Projekt uchwały Nr 419/2017 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/353/2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie usunięcia pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym 478, położonego u zbiegu ulicy Haffnera i Młyńskiej w Sopocie.

Projekt uchwały Nr 418/2017 w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr XLI/577/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Sopotu

Projekt uchwały Nr 417/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2-4 i ul. Malczewskiego 29 stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu.

Projekt uchwały Nr 416/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 50/54

Projekt uchwały Nr 415/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Sopocie przy ul. Jana Jerzego Haffnera 55

Projekt uchwały Nr 414/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Boh. Wybrzeża w Sopocie

Projekt uchwały Nr 413/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 dla uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym, z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie

Projekt uchwały Nr 412/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie

Projekt uchwały Nr 411/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie

Projekt uchwały Nr 410/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Sopocie przy ul. Oskara Kolberga 15

Projekt uchwały Nr 409/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza - Sopot" oraz regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem uzdolnień uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz
kompetencji społecznych zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie "Zdolni z Pomorza - Sopot"

Projekt uchwały Nr 408/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie

Projekt uchwały Nr 407/2017 sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie

Projekt uchwały Nr 406/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Sopocie przy ul. 23 marca 93

Projekt uchwały Nr 405/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie przy ul. 3 Maja 41

Projekt uchwały Nr 404/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sopocie przy ul. Drzymały 6, ul. Traugutta 3-5.

Projekt uchwały Nr 403/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części , łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 

 

 


Liczba odwiedzin : 8438
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Kaja Maciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2015-06-15 16:18:56
Czas publikacji: 2017-06-22 15:17:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak