Projekty uchwał 

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sopotu na lata 2018 - 2032 (Druk Nr 541)

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2 


 

Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu parkingu u zbiegu ul. Mikołaja Reja i Armii Krajowej oraz rejonu skrzyżowania ulic Mikołaja Reja i Stanisława Wyspiańskiego w mieście Sopocie (Druk Nr 540)


Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 r. dotacji celowej – konserwatorskiej – na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych
do rejestru zabytków oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu – I  nabór (Druk Nr 539)

       II wersja uzasadnienia do DRUKU NR 539

 


Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Sopotu na stałe obwody głosowania (Druk Nr 538) 


 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Sopotu na lata 2018-2020" (Druk Nr 537)

      Załącznik - Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Sopotu na lata 2018-2020


 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sopotu na 2018r. (Druk Nr 536)

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2 

      Załącznik Nr 3

      Autopoprawka do DRUKUR NR 536 


 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności transportu komunalnego na terenie Gminy Miasta Sopotu (Druk Nr 535)

      II wersja Załącznika Nr 1 do Druku Nr 535 


Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia sie na terenie miasta Sopotu odzinie polskiego pochodzenia podlegającym repatriacji (Druk Nr 534)


 

Projekt uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Sopotu (Druk Nr 533)


 

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Sopotu w roku 2018 (Druk Nr 532)


 

Projekt uchwały w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały nr XLI/577/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Sopotu (Druk Nr 531)

      AUTOPOPRWKA DO DRUKU NR 531


 Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia  sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2017. ( Druk Nr 530)


II wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nr 93/1 uzupełniającej plan o symbolu M-6/03 w mieście Sopocie (Druk Nr 519)

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2

      Załącznik Nr 3

 


 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nr 93/1 uzupełniającej plan o symbolu M-6/03 w mieście Sopocie (Druk Nr 519)

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2

      Załącznik Nr 3

 


Liczba odwiedzin : 11162
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Kaja Maciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2015-06-15 16:18:56
Czas publikacji: 2018-04-20 12:52:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak