Projekty uchwał 

 

 

 
DRUK NR 616
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odplatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Sopocie przez osoby dla których właściwą miejscowo jest Gmina Sopot, skierowane na miejsca czasowego povbytu w ramach pobytu opieki wytchnieniowej 
DRUK NR 615
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Sopotu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku 
DRUK NR 614
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
DRUK NR 613
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz  kosztów powstałych w wyniku odstapienia od dyspozycji pojazdu w roku 2019
DRUK NR 612
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sopotu na rok 2018
DRUK NR 611
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018r. dotacji celowej-konserwatorskiej-na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu-II nabór 
DRUK NR 610
Projekt uchwały w sprawie obchodów 20 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Sopocie 
DRUK NR 609
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Miasta Sopotu i Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” w 2018 roku
DRUK NR 608
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku ”, za rok 2017.
DRUK NR 607
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
DRUK NR 606
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Wąwóz im. Profesora Stefana Hermana” wąwozowi  położonemu na terenie miasta Sopotu
DRUK NR 605
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/511/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia zadań realizowanych w 2018r. na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz wysokość środków przeznaczonych na poszczególne zadania
DRUK NR 604
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miasta Sopotu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
DRUK NR 603
Projekt uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Sopotu 
DRUK NR 602
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w remontach elewacji i montażu windy w budynkach mieszkalnych w Sopocie na lata 2019-2020
DRUK NR 601
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sopotu 
DRUK NR 600
Projekt uchwały w sprawie szczegółowycgh zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty  
 


Liczba odwiedzin : 12601
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Kaja Maciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2015-06-15 16:18:56
Czas publikacji: 2018-10-12 14:56:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak