Projekty uchwał 

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Sopotu, zasad ustalania i terminów płatności oraz sposobu jej poboru (DRUK NR 467)

 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Sopotu (DRUK NR 466)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  obowiązujących na obszarze miasta Sopotu w 2018 rok (DRUK NR 465)

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sopotu opłaty uzdrowiskowej oraz ustalenia wysokości stawek i zasad jej poboru (DRUK NR 464)

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie miasta Sopotu (DRUK NR 463)

       Załącznik Nr 1 do DRUKU NR 463

       Załącznik Nr 2 do DRUKU NR 463

       Załącznik Nr 3 do DRUKU NR 463

       Załącznik Nr 4 do DRUKU NR 463

       Załącznik Nr 5 do DRUKU NR 463

       Załącznik Nr 6 do DRUKU NR 463

       Załącznik Nr 7 do DRUKU NR 463

       Załącznik Nr 8 do DRUKU NR 463

       Załącznik Nr 9 do DRUKU NR 463

       Załącznik Nr 10 do DRUKU NR 463

       Załącznik Nr 11 do DRUKU NR 463

       Załącznik Nr 12 do DRUKU NR 463

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze miasta Sopotu w 2018 roku (DRUK NR 462)

Projekt uchwały w  sprawie  zmiany uchwały Nr XV1I/371/2017  Rady Miasta Sopotu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia zadań realizowanych w 2017 r. na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokość środków przeznaczonych na poszczególne zadania (DRUK NR 461)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/355/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie nadania statutu Domu  Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie (DRUK NR 460)

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu (DRUK NR 459)

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2

Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku daglezja zielona, wchodzącego w skład alei z 15 drzew, stanowiących jeden pomnik przyrody (DRUK NR 458)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (DRUK NR 457)

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DRUK NR 456)

Projekt uchwały w sprawie w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (DRUK NR 455)

Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu w roku 2018 (DRUK NR 454)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie  Gminy Miasta Sopotu w roku 2018 (DRUK NR 453)

 Projekt uchwały w sprawie wykonania zabiegów sanitarnych na drzewach, będących pomnikami przyrody, rosnących w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu (DRUK NR 452)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 53 i Bitwy pod Płowcami (DRUK NR 446)

 


Liczba odwiedzin : 9284
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Kaja Maciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2015-06-15 16:18:56
Czas publikacji: 2017-10-18 13:43:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak