Projekty uchwał 

 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasta Sopotu ze spółki pod firmą Trefl Proxima Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (DRUK NR 512)

Druga wersja uzasadnienia do DRUKU NR 511

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sopotu na temat Budżetu Miasta Sopotu na temat Budżetu Miasta Sopotu na 2019 rok (DRUK NR 511)

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2018-2030 (DRUK NR 510)

      załącznik nr 1

      załącznik nr 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sopotu za okres od 29 sierpnia do 31 grudnia 2017 roku (DRUK NR 509)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej dla terenu basenów solankowych w Sopocie (DRUK NR 508)

      załącznik do DRUKU NR 508 - mapa

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy fragmentu ulicy 3 Maja w Sopocie (DRUK NR 507) 

Autopoprawka do DRUKU NR 507

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy "Rondo Towarzystwa Gimnastycznego Sokół" rondu położonemu na terenie miasta Sopotu (DRUK NR 506)

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie (DRUK NR 505)

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Miasta Sopotu oraz nadania jej Statutu (DRUK NR 504)

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sopotu na 2018 rok (DRUK NR 503)

      załącznik nr 1 - prognozowane dochody

      załącznik nr 2 - planowane wydatki

      załącznik nr 3 - planowane wydatki majątkowe

Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Sopotu dwóm rodzinom polskiego pochodzenia podlegającym repatriacji (DRUK NR 502)

Projekt uchwały w sprawie: zmiany w załączniku do uchwały nr XLI/577/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Sopotu (DRUK NR 501)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sopockiego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Sopocie (DRUK NR 500)

      załącznik do DRUKU NR 500 - Sopocki Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

      załącznik do Sopockiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych niezabudowanych,  położonych w Gdańsku w obrębie ewidencyjnym 0074 Łostowice (DRUK NR 499)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Sopotu z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 (DRUK NR 498)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Starogard Gdański w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i współfinansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego  zamieszkałych i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański (DRUK NR 497)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania (DRUK NR 496)

Druga wersja projektu uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sopot na rok 2018 (DRUK NR 495)

Projekt uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sopot na rok 2018 (DRUK NR 495)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2018" (DRUK NR 494)

      Załącznik - "Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2018"

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia (DRUK NR 493)

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sopocie (DRUK NR 492)

Druga wersja projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewzyjnej na 2018r. (DRUK NR 491)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018r. (DRUK NR 491)

 

 

 


Liczba odwiedzin : 10266
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Kaja Maciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2015-06-15 16:18:56
Czas publikacji: 2018-02-16 11:49:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak