Statut Miasta Sopotu 

 
 

UCHWAŁA Nr 1/4/2018 z dnia 261istopada 2018 roku w sprawie zmiany Uc hwał y Nr Xl/115/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu

UCHWALA Nr XLIII/591/2018 z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/115/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2012 r. sprawy ze skargi Rady Miasta Sopotu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października 2011 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miasta Sopotu oddalił skargę Rady Miasta Sopotu. Wyrok z dnia 23 lutego 2012 r. sygn. akt III SA/Gd 536/11 jest prawomocny.

Poniżej można pobrać wyrok wraz z uzasadnieniem:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B49BD77DA2

 

Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu(2.5 MB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 153, poz. 3174 z dnia 18 listopada  2011 r.

Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NK-III.4131.4.2011.ES z dnia 19 października 2011 r. (które zostało doręczone do Rady Miasta Sopotu w dniu 21 października 2011 r.), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 153, poz. 3187 z dnia 18 listopada 2011 r., stwierdził nieważność Statutu Miasta Sopotu (stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 września 2011 r.), w następującym zakresie:

·        § 11 pkt 6,
·        § 15,
·        § 17 ust. 4,
·        § 17 ust. 5 w części obejmującej wyrazy „następnego dnia po ich zatwierdzeniu”,
·        § 17 ust. 9,
·        § 20 ust. 1 w części obejmującej wyrazy „z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1”,
·        § 23 ust. 2 zdanie trzecie: „W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego,  zadania Przewodniczącego wykonuje radny najstarszy wiekiem.”,
·        § 23 ust. 3 pkt 4, 6 i 7,
·        § 23 ust. 8 i 9,
·        § 24,
·        § 25 ust. 3,
·        § 32 pkt 5,
·        § 35 ust. 4,
·        § 39 ust. 3,
·        § 41,
·        § 42 ust. 6,
·        § 44 ust. 3,
·        § 54 ust. 4 w części obejmującej wyraz „mianowania”,

a także stwierdził nieważność następujących przepisów Regulaminu Rady Miasta Sopotu – stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Miasta Sopotu:

·        § 8 ust. 1 w części obejmującej zdanie drugie: „W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego,  zadania Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem radny.”,
·        § 41.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

 

Archiwalne:

   UCHWAŁA NR XL/507/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/167/2003 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 października 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu

   UCHWAŁA NR XXXVI/440/2010 z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/167/2003 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 października 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu

   UCHWAŁA NR XXX/349/2009 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/167/2003 z dnia 17 października 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu

   Statut Miasta Sopotu - tekst jednolity - 24.07.2009

   Uchwała Nr 11/167/2003 Rady Miasta Sopotu z dnia 17.10.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu

   Statut Miasta Sopotu

 

Liczba odwiedzin : 4882
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Szetela
Czas wytworzenia: 2008-05-07 12:58:03
Czas publikacji: 2018-12-06 12:02:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak