Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi 

 
 

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszane są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr XLI/517/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W Sopocie konsultacje realizowne są za pośrednictwem przedstawicieli organizacji pozarządowych - Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

REGULAMIN  SPOSOBU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (…) PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych konsultuje akty prawa miejscowego w 7 obszarach. 5 z nich odpowiada komisjom Rady Miasta Sopotu, szósty dot. konsultowania Rocznego Programu Współpracy, a siódmy – planów zagospodarowania przestrzennego. Rada zaprasza do współpracy zainteresowane organizacje pozarządowe i na bieżąco monitoruje projekty uchwał. Rada organizuje spotkania „obszarowe”, zwoływane doraźnie, nie rzadziej jednak niż 1 x na kwartał. Organizacje współpracujące w danych obszarach dokonują również diagnozy aktualnych potrzeb i wypracowują rozwiązania, które mogą stanowić źródło i podstawę dla aktualizacji rocznych Programów Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA SOPOTU ODPOWIEDZIALNE ZA PROWADZENIE KONSULTACJI AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Z ORGANIZCJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Liczba odwiedzin : 2586
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2008-01-21 15:50:09
Czas publikacji: 2017-04-24 15:23:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak