Zadania Prezydenta Miasta Sopotu 

 

Zadania Prezydenta Miasta Sopotu

 

Prezydent jest organem wykonawczym Rady. Prezydent wykonuje uchwały Rady i zadania miasta określone przepisami prawa. Kadencja Prezydenta rozpoczyna się w dniu kadencji Rady i upływa z dniem kadencji Rady.

Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

 1. przygotowywanie Radzie projektów uchwał,
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym poprzez:
 • przygotowywanie projektów uchwal Rady w sprawie przeznaczenia, sposobu wykorzystania i zbycia składników majątkowych,
 • sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem miasta,
 • udzielanie Wiceprezydentom upoważnienia do składania jednoosobowo albo wraz z inną upoważnioną osobą oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta,
 • udzielanie kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do jednoosobowego działania,
 1. wykonywanie budżetu poprzez:
 • przygotowywanie projektów budżetu,
 • przedkładanie Radzie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
 • przesyłanie projektu budżetu niezwłocznie po jego opracowaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
 • informowanie mieszkańców miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych,
 • wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów i akcji stosownie do zasad określonych przez Radę,
 • zaciąganie zobowiązań do wysokości sumy określonej przez Radę,
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu miasta, przedkładanie ich Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz sprawozdań finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych miastu,
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej półrocznych informacji z wykonania budżetu oraz o udzielonych zamówieniach publicznych,
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych,
 1. zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 2. podejmowanie decyzji w sprawach zwykłego zarządu majątkiem miasta, a zwłaszcza:
 • zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę,
 • zaciągania potyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości nieprzekraczających wielkości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy,
 1. rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych,
 2. określenie zakresu, w jakim Prezydent powierza Wiceprezydentowi lub Sekretarzowi miasta prowadzenie spraw miasta w swoim imieniu,
 3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach a zakresu administracji publicznej,
 4. wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wojewódzkiej.

Prezydent, realizując zadania własne miasta podlega Wyłącznie Radzie.

Prezydent organizuje pracę Urzędu, kieruje bieżącymi sprawami miasta i reprezentuje je na zewnątrz.


 

Liczba odwiedzin : 3709
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Szetela
Czas wytworzenia: 2008-01-15 17:27:17
Czas publikacji: 2016-08-08 11:43:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak