Termin i program najbliższej sesji Rady Miasta 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w sali 36 Urzędu Miasta - XXX zwyczajną sesję Rady Miasta Sopotu, z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowo-porządkowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
b) zatwierdzenie porządku obrad sesji
c) zatwierdzenie protokołu obrad poprzedniej sesji

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sopotu za 2016 rok:
1) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sopotu za 2016 rok (ref. Skarbnik Miasta Pan Mirosław Goślicki)
2) opinie stałych Komisji Rady Miasta
3) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sopotu za rok 2016 (ref. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Aleksandra Gosk)
4) przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej
5) dyskusja
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Sopotu za 2016 rok (Druk Nr 426, ref. Skarbnik Miasta Pan Mirosław Goślicki)
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Sopotu za rok 2016 (Druk Nr 431, ref. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Aleksandra Gosk)

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie (Druk Nr 420, ref. Skarbnik Miasta Pan Mirosław Goślicki)

3.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie (Druk Nr 421, ref. Skarbnik Miasta Pan Mirosław Goślicki)

3.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot w Sopocie (Druk Nr 422, ref. Skarbnik Miasta Pan Mirosław Goślicki)

3.4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie (Druk Nr 423, ref. Skarbnik Miasta Pan Mirosław Goślicki)

3.5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Sopotu w Sopocie (Druk Nr 424, ref. Skarbnik Miasta Pan Mirosław Goślicki)

3.6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (Druk Nr 425, ref. Skarbnik Miasta Pan Mirosław Goślicki)

3.7. zmian w budżecie miasta Sopotu na rok 2017 (Druk Nr 430, ref. Skarbnik Miasta Pan Mirosław Goślicki)

3.8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2017-2030 (Druk Nr 432, ref. Skarbnik Miasta Pan Mirosław Goślicki)

3.9. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Druk Nr 428, ref. Pani Elżbieta Iglińska)

3.10. ustalenia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2-4 i ul. Malczewskiego 29 stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu (Druk Nr 417, ref. Pani Jolanta Stelmasiewicz)

3.11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa i wschodu ulicami Polną i Bitwy pod Płowcami, od zachodu skarpą, od północy granicą łącznika pomiędzy ulicami Karlikowską i Stefana Okrzei w mieście Sopocie (Druk Nr 427, ref. Pan Krzysztof Swędrzyński)

3.12. zmiany w załączniku do uchwały nr XLI/577/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Sopotu (Druk Nr 418, ref. Pani Elżbieta Turowiecka)

3.13. zmiany Uchwały Nr XXV/353/2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie usunięcia pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym 478, położonego u zbiegu ulicy Haffnera i Młyńskiej w Sopocie (Druk Nr 419, ref. Pani Elżbieta Turowiecka)

3.14. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sopocie przy ul. Drzymały 6, ul. Traugutta3-5 (Druk Nr 404, ref. Pani Hanna Chabierska)

3.15. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie przy ul. 3 Maja 41 (Druk Nr 405, ref. Pan Piotr Płocki)

3.16. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Sopocie przy ul. Oskara Kolberga 15 (Druk Nr 410, ref. Pan Piotr Płocki)

3.17. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 50/54 (Druk Nr 416, ref. Pan Piotr Płocki)

3.18. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Sopocie przy ul. 23 Marca 93 (Druk Nr 406, ref. Pan Piotr Płocki)

3.19. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Sopocie przy ul. Jana Jerzego Haffnera 55 (Druk Nr 415, ref. Pan Piotr Płocki)

3.20. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym, z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Zespole Szkół specjalnych Nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie (Druk Nr 413, ref. Pan Piotr Płocki)

3.21. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie (Druk Nr 408, ref. Pan Piotr Płocki)

3.22. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie (Druk Nr 414, ref. Pan Piotr Płocki)

3.23. stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie (Druk Nr 411, ref. Pan Piotr Płocki)

3.24. stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie (Druk Nr 412, ref. Pan Piotr Płocki)

3.25. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie (Druk Nr 407, ref. Pan Piotr Płocki)

3.26. przyjęcia regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – Sopot” oraz regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem uzdolnień uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie „Zdolni z Pomorza – Sopot” (Druk Nr 409, ref. Pan Piotr Płocki)

3.27. zmiany uchwały Rady Miasta Sopotu Nr XXV/350/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Sopotu (Druk Nr 433, ref. Pan Tomasz Kamiński)

3.28. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Sopocie przy ul. Ceynowy 5-7 i ul. Goyki 11-19 i 14-16, ul. Tenisowej 2-4, Haffnera 57b (Druk Nr 429, ref. Pani Hanna Moskalewicz)

3.29. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Druk Nr 403, ref. Pan Andrzej Czekaj)

4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (ref. Pani Anna Jarosz).

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w 2016 r. (ref. Pani Anna Jarosz).

6. Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za 2016 r. (ref. Pan Andrzej Czekaj).

7. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2016 r. (ref. Pani Alina Cysewska).

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu
dr inż. Wieczesław Augustyniak

 


Liczba odwiedzin : 4391
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Szetela
Czas wytworzenia: 2008-01-18 14:41:54
Czas publikacji: 2017-06-20 10:16:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak