Termin i program najbliższej sesji Rady Miasta 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 maja 2017 roku o godz. 9.00 w sali 36 Urzędu Miasta - XXIX zwyczajną sesję Rady Miasta Sopotu, z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowo-porządkowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
b) zatwierdzenie porządku obrad sesji
c) zatwierdzenie protokołu obrad XXVIII sesji

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

2.1. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennym domu pomocy oraz zwrotu wydatków za pobyt w dziennym domu pomocy (Druk Nr 394, ref. Pan Andrzej Czekaj)

2.2. zmiany Uchwały nr XXXV/493/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Rzemieślniczej 36-38, ul. 3 Maja 18a i Al. Niepodległości 640A stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu (Druk Nr 395, ref. Pani Jolanta Stelmasiewicz)

2.3. określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Sopotu (Druk Nr 396, ref. Pan Marcin Stępień)

2.4. wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Miasta Sopotu (Druk Nr 397, ref. Pani Elżbieta Turowiecka)

2.5. zmiany w załączniku do uchwały nr XXVI/354/2013 z dnia 01.03.2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sopotu (Druk Nr 399, ref. Pani Agnieszka Rek-Gornowicz)

2.6. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu (Druk Nr 400, ref. Pan Krzysztof Swędrzyński)

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu
dr inż. Wieczesław Augustyniak

 

 


Liczba odwiedzin : 3982
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Szetela
Czas wytworzenia: 2008-01-18 14:41:54
Czas publikacji: 2017-05-23 07:42:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak