Elektroniczna skrzynka podawcza 

 
 

Załatwianie spraw urzędowych za pomocą serwisu internetowego.

Istnieje możliwość komunikacji z Urzędem Miasta Sopotu za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej EPUAP.
W tym celu należy zrejestrowac konto na stronie http://epuap.gov.pl.
Szczegóły dotyczące procesu rejestracji znajdują się w dziale   Pomoc, który został umieszczony na stronie.

Adres skrzynki podawczej EPUAP: /u-m-s/skrytka

Zgodnie z art. 23. ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a użytkownik zakładając konto w systemie wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Sopotu oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.

Zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1651) Urząd Miasta Sopotu przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne:
1) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, czyli formularza elektronicznego dostępnego dla użytkowników posiadających konto w systemie lub na konto kancelaria@sopot.pl
Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku braku takiego podpisu użytkownik zostanie zaproszony do Urzędu Miasta w celu złożenia na dokumentach własnoręcznego podpisu.
Brak podpisu elektronicznego nie powoduje wstrzymania biegu sprawy, a jedynie konieczność dodatkowego odwiedzenia Urzędu Miasta w celu potwierdzenia tożsamości.

Z wszystkich dostępnych na stronach Sopockiego portalu adresów mailowych, tylko konto kancelaria@sopot.pl, służy  do wysyłania korespondencji dotyczącej wszczęcia sprawy oraz jej prowadzenia.
Po wysłaniu dokumentów za pomocą skrzynki mailowej na adres kancelaria@sopot.pl nadawca otrzymuje od urzędnika zwrotne potwierdzenie odbioru drogą mailową  o wpływie dokumentów / wszczęciu sprawy .
W obecnej fazie rozwoju serwisu eUrząd, Urzędowe Poświadczenie Odbioru /UPO/ nie jest wystawiane na dokumenty wpływające na adres kancelaria@sopot.pl oraz dostarczone na nośnikach elektronicznych.

2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive).

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212 poz. 1766) akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP/MIME, POP3, IMAP;
2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;
3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0;
4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;
5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.

Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorach wniosków udostępnionych w dziale Urząd Miasta, w sekcji sprawy do załatwienia . W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Sopotu muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.

Inne wymagania:
1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Sopotu;
2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB;
3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu w godzinach 7.30 - 15.30 (wtorek-piątek), i w godzinach 10.00 – 18.00 (poniedziałek)

 

Liczba odwiedzin : 3550
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator
Czas wytworzenia: 2008-05-26 13:11:07
Czas publikacji: 2015-10-06 09:11:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak