Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej pn.: „Nagrody za PIT w Sopocie”.

Gmina Miasta Sopotu, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej netto równowartości 30 000 euro, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w przedmiocie zamówienia, na zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej pn.: „Nagrody za PIT w Sopocie”.

Oferta może zostać złożona na piśmie (osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) w kopercie opatrzonej napisem:

Oferta na: zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej pn.: „Nagrody za PIT w Sopocie”.

oraz z dopiskiem na kopercie: „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia20.02.2019 r. godz. 1200”, w siedzibie zamawiającegoUrzędzie Miasta Sopotu przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 81-704 Sopot w Kancelarii Ogólnej pok. nr 16lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: malgorzata.stupakowska@um.sopot.pl .

2019-02-18 13:55:08
Udzielanie pomocy weterynaryjnej całodobowej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy Miasta Sopotu

Gmina Miasta Sopotu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą:

Udzielanie pomocy weterynaryjnej całodobowej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy Miasta Sopotu

ofertę należy złożyć do dnia 6-02-2019 r., do godz. 12:00 e-mailem na adres: grazyna.dragan@um.sopot.pl

2019-01-30 13:31:50
Zbieranie padłych zwierząt z terenu miasta Sopotu (II zapytanie)

2019-01-10 15:58:16
Zbieranie padłych zwierząt z terenu miasta Sopotu.

2019-01-08 15:28:36
Wykonanie robót rozbiórkowych nieużytkowanych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdujących się na działce nr 76/31 (karta mapy 35) przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie

UWAGA:

zmiana wzoru umowy_14.11.2018

2018-11-26 14:37:09
Wykonanie nasadzeń zamiennych we wskazanych lokalizacjach na terenie miasta Sopotu (etap I) wraz z zapewnieniem pielęgnacji przez okres 36 miesięcy (etap II)

2018-10-30 15:10:10
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce nieużytkowanych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdujących się na terenie byłego schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. 1-Maja 32 w Sopocie, na dz. nr ewid. 74 i częściowo dz. nr ewid. 73 (obręb 0001)

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 12.10.2018 r., do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego  Urzędzie Miasta Sopotu przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 81-704 Sopot w pok. nr 16 (Kancelaria ogólna).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w w/w terminie w formie elektronicznej na adres e-mail: krzysztof.bogacki@um.sopot.pl. 
2018-09-26 10:25:42
Dostawa materiałów i wykonanie tymczasowego zabezpieczenia papą termozgrzewalną istniejącego tarasu o nawierzchni płytek ceramicznych, w celu zlikwidowania nieszczelności i ochrony przed zaciekami ogrzewanych pomieszczeń znajdujących się pod tarasem w budynku użyteczności publicznej położonym przy ul. Mickiewicza 49 w Sopocie.

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert na dzień 26.09.2018 r. godz. 12:00

2018-09-19 14:20:03
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o szczegółowości projektu wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla: A. naprawy - retopingu nawierzchni poliuretanowych bieżni głównej i powierzchni rozbiegów konkurencji technicznych stadionu lekkoatletycznego w Sopocie przy ul. Wybickiego 48 (działka 34) wraz z uzyskaniem akceptacji rozwiązań projektowych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki w celu późniejszego uzyskania świadectwa PZLA dla naprawionej nawierzchni bieżni stadionu. B. strefy rozgrzewkowej na powierzchni usytuowanej od strony zachodniej stadionu (działka 12/1) C. wyposażenie stadionu lekkoatletycznego i boiska rozgrzewkowego

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o szczegółowości projektu wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla:
A. naprawy - retopingu nawierzchni poliuretanowych bieżni głównej i powierzchni rozbiegów konkurencji technicznych stadionu lekkoatletycznego w Sopocie przy ul. Wybickiego 48 (działka 34) wraz z uzyskaniem akceptacji rozwiązań projektowych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki w celu późniejszego uzyskania świadectwa PZLA dla naprawionej nawierzchni bieżni stadionu.
B. strefy rozgrzewkowej na powierzchni usytuowanej od strony zachodniej stadionu (działka 12/1)
C. wyposażenie stadionu lekkoatletycznego i boiska rozgrzewkowego

2018-07-16 13:11:27
Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

2018-05-30 08:48:49