Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie i złożenie kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w tym Studium wykonalności, dla zadania inwestycyjnego pn.: „ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH W ZLEWNIACH CIEKÓW I KANAŁÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA SOPOTU, UCHODZĄCYCH DO ZATOKI GDAŃSKIEJ – ETAP II”

2018-02-09 09:15:10
Opracowanie nowych e-usług,w tym 18 e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz 36 e-usług z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz ich uruchomienie na ePUAP na potrzeby Gminy Miasta Sopotu

Zamawiający informuje, iż prawidłowa nazwa wyłonionego w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Wykonawcy brzmi:

MADKOM S.A.

z siedzibą al. Zwycięstwa 96/98,

81-451 Gdynia

tym samym prostuje oczywistą omyłkę pisarską w zamieszczonej informacji o wyborze Wykonawcy dla realizacji zadania na opracowanie nowych e-usług,w tym 18 e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz 36 e-usług z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz ich uruchomienie na ePUAP na potrzeby Gminy Miasta Sopotu

2018-01-02 12:18:42
zakup i wdrożenie modułu do obsługi ewidencji mienia wraz z nakładką związana z obsługą systemu finansowego wraz z licencją w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz nieruchomościami, którymi dysponuje Gmina Miasta Sopotu.

GMINA MIASTA SOPOTU, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na:

"zakup i wdrożenie modułu do obsługi ewidencji mienia wraz z nakładką związana z obsługą systemu finansowego wraz z licencją w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz nieruchomościami, którymi dysponuje Gmina Miasta Sopotu.

Przedmiot zamówienia  realizowany jest  w ramach projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”

Źródło dofinansowania:

Fundusz:                               Europejski Fundusz Społeczny

Program operacyjny:         Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa:                 II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie:                              2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne

 Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie zapytanie ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

 

2017-12-07 10:35:36
Organizacja zajęć edukacyjnych dla szkół pn. "ZJAWISKOWE WODY OPADOWE"

Zamawiający: Gmina Miasta Sopotu

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania, któremu nadano nazwę:

„ZJAWISKOWE WODY OPADOWE”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu Unijnego na temat „Upowszechniania wiedzy nt. wód opadowych za pomocą doświadczeń i eksperymentów”

Ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2017., do godz. 15:30  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail katarzyna.rochewicz@um.sopot.pl lub  w formie tradycyjnej – papierowej w siedzibie zamawiającego Urzędzie Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

26 luty 2018 do 02 marca 2018

2017-11-23 14:05:11
Wykonanie rekultywacji o kierunku leśnym gruntu, obejmującego część terenu działki nr 1/4 KM 20 o powierzchni ok. 5m2 , zlokalizowanej w Sopocie

2017-10-16 14:55:42
Usuwanie i przechowywanie pojazdów o masie do 3,5 tony, usuniętych z dróg publicznych na podstawie art.50a i 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym

termin składania ofert: 28 sierpnia 2017 r. godz: 1200

2017-08-17 12:17:28
„Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej 1) budynku Zespołu Szkół Handlowych (budynek główny) położonego przy ul. Kościuszki 18 w Sopocie, 2) budynku Zespołu Szkół Handlowych (sala gimnastyczna) położonego przy ul. Kościuszki 20 w Sopocie, 3) budynku Młodzieżowego Domu Kultury położonego przy al. Niepodległości 763 w Sopocie”

W związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Handlowych (budynek główny i sala gimnastyczna) położonych przy ul. Kościuszki 18-20 w Sopocie oraz budynku Młodzieżowego Domu Kultury położnego przy al. Niepodległości 763 w Sopocie, Gmina Miasta Sopotu zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej 1) budynku Zespołu Szkół Handlowych (budynek główny) położonego przy ul. Kościuszki 18 w Sopocie, 2) budynku Zespołu Szkół Handlowych (sala gimnastyczna) położonego przy ul. Kościuszki 20 w Sopocie, 3) budynku Młodzieżowego Domu Kultury położonego przy al. Niepodległości 763 w Sopocie”.

2017-06-02 08:15:26
ODŁAWIANIE REDUKCYJNE DZIKÓW Z TERENÓW ZURBANIZOWANYCH GMINY MIASTA SOPOTU W 2017 ROKU

2017-05-12 14:36:52
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw i gier na terenie działki 166/7 w sąsiedztwie ul. Kraszewskiego w Sopocie

2017-04-19 10:17:56
Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na podstawie art. 50a i 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym

2017-04-07 10:34:03