Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego w sprawie wyboru Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.11.2016 r. pod nr 402481 - 2016

W dniu 04.01.2018 Zamawiający przesłał do Wykonawców Informację o zakończeniu dialogu i zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z załącznikami.

Zamawiajacy informuje, iż w dniu 24.01.2018 roku dokonał zmiany siwz i zaproszenia: załącznik - zmiana siwz_zaproszenia_terminu składania ofert

 

2018-02-16 14:51:00
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i podziałem lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Poznańskiej 1 w Sopocie na dwa samodzielne lokale mieszkalne wraz z wykonaniem nowego stropu nad fragmentem piwnicy, przebudową elewacji oraz dobudową do budynku podestów i schodów zewnętrznych

2018-02-13 12:07:48
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pakietów szybowych przeszklenia łukowej obudowy szybu windy panoramicznej usytuowanej przy południowej elewacji Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2

Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed złożeniem oferty w postępowaniu.

Roboty będące przedmiotem zamówienia nie wymagają uzyskania decyzji administracyjnej – wykonanie ich stanowi bieżącą konserwację obiektu.

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia - nie dalej niż do dnia 30 marca 2018 roku.

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot –pokój nr 16, do 08.01.2018 r. do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 08.01.2018 r. o godzinie 1210.

2018-01-19 14:52:12
Wykonanie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn.: „Modernizacja i remont trybun składanych w Operze Leśnej w Sopocie przy ul. Moniuszki 12”

2018-01-10 10:03:30
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścianki boulderingowej na sopockich Błoniach

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot –pokój nr 16, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00 i piątek 7.30-15.30, do dnia 09.10.2017 roku do godziny 1200 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X siwz.

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp, (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione.

2017-12-04 14:23:44
Remont instalacji oświetlenia podstawowego kortów tenisowych i oświetlenia awaryjnego w Hali widowiskowej STK zlokalizowanej w Sopocie przy ul. Haffnera 57B. Etap II .

2017-09-12 14:38:04
Przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta Potoku Grodowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budową dojścia do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe oraz przebudową koryta zamkniętego Potoku Środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie

2017-08-29 10:36:39
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Armii Krajowej 76/82 w Sopocie z przeznaczeniem na potrzeby Schroniska Młodzieżowego”

2017-08-04 12:25:09
Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sopotu poprzez zabezpieczenie obszarów cennych z jednoczesnym umożliwieniem mieszkańcom i turystom obcowania i kontaktu z przyrodą, w ramach projektu pn.: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie

Zadanie 1. ZAGOSPODAROWANIE LASKU KARLIKOWSKIEGO pomiędzy ulicami Bitwy pod Płowcami i Emilii Plater w Sopocie

Zadanie 2. OCHRONA I ZABEZPIECZENIE SKARPY SOPOCKIEJ wzdłuż ul. Sobieskiego wraz z remontem schodów terenowych do Urzędu Miasta w Sopocie

2017-07-27 13:47:52
„ADAPTACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU WILLOWO – PARKOWEGO PRZY UL. JAKUBA GOYKI 1-3 W SOPOCIE NA POTRZEBY ARTINKUBATORA I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ”

2017-06-23 12:34:04