Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PEŁNIENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZEZ OKRES PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SOPOCIE”

2018-04-06 14:58:22
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza - Sopot”

2018-02-28 13:11:34
Świadczenie usługi zarządzania gminnymi nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach, w których wyodrębniono lokale na rzecz innych podmiotów niż Gmina Miasta Sopotu, położonymi na obszarze Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 3 w Sopocie.

ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 225-468640 w dniu 23.11.2017 r.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa uPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2018-02-22 08:25:34
Kompleksowe ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych floty pojazdów

2017-12-19 15:22:25
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących rewitalizacji ulicy Kolejowej w Sopocie i uporządkowania spływu wód opadowych w rejonie ulic Karlikowskiej , Okrzei, Bitwy pod Płowcami, Na Wydmach wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Robót.

2017-12-19 13:52:13
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowo-gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia na terenie Gminy Miasta Sopotu

2017-12-15 20:14:03
„Sprzątanie i utrzymywanie czystości wskazanych terenów (w tym: plaży, wejść na plażę i wydm) od granicy pasa drogowego Alei Wojska Polskiego i Alei Mamuszki do linii brzegowej oraz wody przyległej do tych terenów na odległość nie mniejszą niż 3 m. w głąb morza, w granicach Gminy Miasta Sopotu, w latach 2017 - 2020”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu ręcznym i mechanicznym, w Sezonie letnim i poza sezonem, w latach 2017 – 2020,  określonych terenów w granicach Gminy Miasta Sopotu (w tym: plaży, wejść na plażę i wydm), od granicy pasa drogowego Alei Wojska Polskiego i Alei Mamuszki do linii brzegowej oraz wody przyległej do tych terenów na odległość nie mniejszą niż 3 m. w głąb morza.

2017-10-23 12:59:10
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu "Zdolni z Pomorza - Sopot"

2017-10-12 12:53:53
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Sopotu

2017-10-03 13:07:11
Usługa nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez cały okres projektowania oraz realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich w celu realizacji zadania w formule zaprojektuj – wykonaj pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1 - 3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej”.

Przedmiot zamówienia stanowi część zadania inwestycyjnego, któremu nadano nazwę: „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

2017-09-05 13:46:16