Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Świadczenie usługi zarządzania gminnymi nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi na obszarze połączonych Rejonów Obsługi Mieszkańców Nr 2 i Nr 3 w Sopocie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania gminnymi nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i  niemieszkalnymi oraz zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach, w których wyodrębniono lokale na rzecz innych podmiotów niż Gmina Miasta Sopotu, położonymi na obszarze połączonych Rejonów Obsługi Mieszkańców Nr 2 i Nr 3 w Sopocie. W związku z realizacją usługi zarządzania, w ramach wynagrodzenia za świadczenie usługi zarządzania, Zamawiający powierzy Wykonawcy odrębną umową przetwarzanie związanych z zarządzanym zasobem danych osobowych, w trybie obowiązujących w tym aspekcie przepisów prawa.

2019-02-01 11:28:29
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowo-gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia na terenie gminy Miasta Sopotu a także kompleksowe ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych PN-02/ZOM/2018

2018-12-14 14:39:43
Usługi społeczne – usługi edukacyjne i szkoleniowe w ramach projektu „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca”

2018-12-14 12:18:38
Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych na rzecz wspólnie występujących Podmiotów.

2018-12-11 09:50:15
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Sopotu [UNIEWAŻNIONY]

2018-11-28 17:49:13
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. :„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW POŁOŻONYCH PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 654 W SOPOCIE”

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot –pokój nr 16, w godzinach pracy Urzędu, do dnia 22 października 20018 roku do godz. 1200 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X siwz.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 22 października 20018 roku o godz. 1300, w sali nr 36.

Otwarcie ofert jest jawne.

2018-11-08 09:08:13
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ ZADANIA: WYKONANIE REMONTU BUDYNKU PRZY UL. MARYNARZY 4 W SOPOCIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

TERMIN SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU: 31 października 2018 roku, godzina 12:00

2018-11-08 08:53:15
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu „Zdolni zPomorza - Sopot”

2018-10-11 11:55:39
REALIZACJA USŁUG HOLOWANIA I PARKOWANIA POJAZDÓW Z ULIC SOPOTU NA PODSTAWIE art. 50a i 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM z podziałem na zadania- 3 zadania

2018-09-28 09:18:32
PEŁNIENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZEZ OKRES PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SOPOCIE”

2018-05-22 08:05:33