Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowo-gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia na terenie gminy Miasta Sopotu a także kompleksowe ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych PN-02/ZOM/2018

2018-12-08 10:53:13
Usługi społeczne – usługi edukacyjne i szkoleniowe w ramach projektu „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca”

2018-12-05 14:57:34
Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych na rzecz wspólnie występujących Podmiotów.

2018-12-05 13:27:20
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Sopotu [UNIEWAŻNIONY]

2018-11-28 17:49:13
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. :„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW POŁOŻONYCH PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 654 W SOPOCIE”

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot –pokój nr 16, w godzinach pracy Urzędu, do dnia 22 października 20018 roku do godz. 1200 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X siwz.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 22 października 20018 roku o godz. 1300, w sali nr 36.

Otwarcie ofert jest jawne.

2018-11-08 09:08:13
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ ZADANIA: WYKONANIE REMONTU BUDYNKU PRZY UL. MARYNARZY 4 W SOPOCIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

TERMIN SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU: 31 października 2018 roku, godzina 12:00

2018-11-08 08:53:15
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu „Zdolni zPomorza - Sopot”

2018-10-11 11:55:39
REALIZACJA USŁUG HOLOWANIA I PARKOWANIA POJAZDÓW Z ULIC SOPOTU NA PODSTAWIE art. 50a i 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM z podziałem na zadania- 3 zadania

2018-09-28 09:18:32
PEŁNIENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZEZ OKRES PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SOPOCIE”

2018-05-22 08:05:33
Promocja Miasta Sopotu poprzez współorganizację VIII Europejskiego Forum Nowych Idei

Zamówienie z wolnej ręki – Europejskie Forum Nowych Idei

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług promocyjnych, czyli aktywnego marketingu w administracji publicznej poprzez promocję Miasta jako centrum wielkich wydarzeń konferencyjno-kongresowych. Miasto Sopot pretenduje do miana ważnego ośrodka organizacji dużych, ponadregionalnych wydarzeń o charakterze konferencyjno-kongresowym. Na rynku usług turystycznych niewiele jest miast, które specjalizują się w tego typu działaniach. Z założenia kampania promocyjna powinna kreować pozytywny wizerunek miasta, jak również powinna być impulsem do odwiedzenia Sopotu. Sopot od lat pełni funkcję gospodarza dużych, a zarazem ważnych eventów o zasięgu nie tylko europejskim, ale również światowym. Sopot znajduje się w elitarnym gronie 5 miast gospodarzy podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, jako jedyne niewojewódzkie miasto. W lipcu, wrześniu i październiku 2011 roku do kurortu zjechali ministrowie wielu resortów krajów zjednoczonej Europy.

W Sopocie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Dyrektorów Marketingu Miejsc, Międzynarodowy Kongres Finansowy, teraz zaś planowana jest wspólna organizacja z Konfederacją Lewiatan – Europejskiego Forum Nowych Idei, po raz ósmy oraz towarzyszącej w tym roku EFNI jubileuszowej Gali XX-lecia Lewiatana.

EFNI - międzynarodowy kongres środowisk biznesowych

Europejskie Forum Nowych Idei to miejsce spotkań liderów biznesu, przedstawicieli świata nauki, polityki i kultury oraz organizacji pozarządowych. To wydarzenie, którego ambicją jest aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości naszego kontynentu. Ścierają się tu różnorakie opinie i poglądy. Każde wydarzenie to wyzwanie intelektualne, ale też możliwość spotkania ciekawych ludzi i uznanych autorytetów.

Uczestnicy Forum w ramach dyskusji programowych szukają rozwiązań dla najważniejszych wyzwań stojących przed Europą. Debaty służą wypracowaniu pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Wnioski i idee zgłoszone podczas Forum przekazywane są w formie rekomendacji władzom Polski i UE oraz właściwym organizacjom i mediom.

EFNI jest organizowane od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, miastem Sopotem oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. EFNI 2018 będzie ósmą edycją wydarzenia.

2018-05-04 11:40:27