Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PEŁNIENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZEZ OKRES PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SOPOCIE”

2018-05-22 08:05:33
Promocja Miasta Sopotu poprzez współorganizację VIII Europejskiego Forum Nowych Idei

Zamówienie z wolnej ręki – Europejskie Forum Nowych Idei

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług promocyjnych, czyli aktywnego marketingu w administracji publicznej poprzez promocję Miasta jako centrum wielkich wydarzeń konferencyjno-kongresowych. Miasto Sopot pretenduje do miana ważnego ośrodka organizacji dużych, ponadregionalnych wydarzeń o charakterze konferencyjno-kongresowym. Na rynku usług turystycznych niewiele jest miast, które specjalizują się w tego typu działaniach. Z założenia kampania promocyjna powinna kreować pozytywny wizerunek miasta, jak również powinna być impulsem do odwiedzenia Sopotu. Sopot od lat pełni funkcję gospodarza dużych, a zarazem ważnych eventów o zasięgu nie tylko europejskim, ale również światowym. Sopot znajduje się w elitarnym gronie 5 miast gospodarzy podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, jako jedyne niewojewódzkie miasto. W lipcu, wrześniu i październiku 2011 roku do kurortu zjechali ministrowie wielu resortów krajów zjednoczonej Europy.

W Sopocie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Dyrektorów Marketingu Miejsc, Międzynarodowy Kongres Finansowy, teraz zaś planowana jest wspólna organizacja z Konfederacją Lewiatan – Europejskiego Forum Nowych Idei, po raz ósmy oraz towarzyszącej w tym roku EFNI jubileuszowej Gali XX-lecia Lewiatana.

EFNI - międzynarodowy kongres środowisk biznesowych

Europejskie Forum Nowych Idei to miejsce spotkań liderów biznesu, przedstawicieli świata nauki, polityki i kultury oraz organizacji pozarządowych. To wydarzenie, którego ambicją jest aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości naszego kontynentu. Ścierają się tu różnorakie opinie i poglądy. Każde wydarzenie to wyzwanie intelektualne, ale też możliwość spotkania ciekawych ludzi i uznanych autorytetów.

Uczestnicy Forum w ramach dyskusji programowych szukają rozwiązań dla najważniejszych wyzwań stojących przed Europą. Debaty służą wypracowaniu pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Wnioski i idee zgłoszone podczas Forum przekazywane są w formie rekomendacji władzom Polski i UE oraz właściwym organizacjom i mediom.

EFNI jest organizowane od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, miastem Sopotem oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. EFNI 2018 będzie ósmą edycją wydarzenia.

2018-05-04 11:40:27
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza - Sopot”

2018-02-28 13:11:34
Świadczenie usługi zarządzania gminnymi nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach, w których wyodrębniono lokale na rzecz innych podmiotów niż Gmina Miasta Sopotu, położonymi na obszarze Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 3 w Sopocie.

ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 225-468640 w dniu 23.11.2017 r.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa uPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2018-02-22 08:25:34
Kompleksowe ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych floty pojazdów

2017-12-19 15:22:25
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących rewitalizacji ulicy Kolejowej w Sopocie i uporządkowania spływu wód opadowych w rejonie ulic Karlikowskiej , Okrzei, Bitwy pod Płowcami, Na Wydmach wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Robót.

2017-12-19 13:52:13
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowo-gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia na terenie Gminy Miasta Sopotu

2017-12-15 20:14:03
„Sprzątanie i utrzymywanie czystości wskazanych terenów (w tym: plaży, wejść na plażę i wydm) od granicy pasa drogowego Alei Wojska Polskiego i Alei Mamuszki do linii brzegowej oraz wody przyległej do tych terenów na odległość nie mniejszą niż 3 m. w głąb morza, w granicach Gminy Miasta Sopotu, w latach 2017 - 2020”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu ręcznym i mechanicznym, w Sezonie letnim i poza sezonem, w latach 2017 – 2020,  określonych terenów w granicach Gminy Miasta Sopotu (w tym: plaży, wejść na plażę i wydm), od granicy pasa drogowego Alei Wojska Polskiego i Alei Mamuszki do linii brzegowej oraz wody przyległej do tych terenów na odległość nie mniejszą niż 3 m. w głąb morza.

2017-10-23 12:59:10
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu "Zdolni z Pomorza - Sopot"

2017-10-12 12:53:53
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Sopotu

2017-10-03 13:07:11