Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do zarurowanego odcinka Potoku Kamiennego, zlokalizowanego w km 1+890 na dz. nr 2/10 obręb 0001, ark 2 w Sopocie.

2017-05-16 13:23:32
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, na:

 1. Odprowadzenie do koryta rowu R-3 w Hm 4+10, podczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ze zlewni o powierzchni F=65,52 ha (Fzred.=28,93ha), w ilości Qmax=1 800 l/s.
 2. Wykonanie wylotu „przedłużenia kanalizacji deszczowej z ul. Nowej Bulońskiej Północnej” do rowu R-3 w Hm 4+10 na działce 239, obręb 0048 Szadółki.
 3. Wykonanie umocnień brzegowych Potoku Oruńskiego w Km 5+188÷5+223 na działkach: 239, obręb 0048 Szadółki oraz 2/19, 8/131, 1/2 obręb 0074 Łostowice.
 4. Wykonanie przepustu na rowie R-3 pod projektowaną drogą eksploatacyjną - odcinek „A” w Hm 4+150 na działkach: 239 obręb 0048 Szadółki, 8/194 obręb Łostowice.
 5. Przebudowa koryta rowu R-3 o długości L1 = 440,5 m, od ujścia do Potoku Oruńskiego do istniejącego słupa energetycznego SN, polegająca na kształtowaniu jego przekroju podłużnego i poprzecznego oraz wykonaniu umocnień brzegowych i korekcji progowej dna na działkach: 239, obręb 0048 Szadółki oraz 1/2, 8/131, 2/19, 8/194, obręb 0074 Łostowice.
 6. Przebudowa rowu przydrożnego zbiornika retencyjnego „Świętokrzyska Nr1” w Hm 0+09÷0+19, polegająca na przełożeniu jego koryta oraz budowie przepustu drogowego z wylotem do Potoku Oruńskiego na działkach: 8/194, 8/131, 8/203 obręb 0074 Łostowice.
 7. Wykonanie przepustu pod projektowaną drogą eksploatacyjną w Hm 0+04,5 rowu przydrożnego z wylotem do Potoku Oruńskiego w Km 5+152.
2017-04-21 13:04:11
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. legalizacji urządzenia wodnego w postaci 30 studni chłonnych odprowadzających wody opadowe i roztopowe oraz podczyszczone ścieki opadowe i roztopowe z terenu działki nr ewid. 115 ark. 41 zlokalizowanej przy ul. Łokietka 51 w Sopocie, do ziemi

2017-04-20 14:51:04
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego w postaci dwóch projektowanych komór retencyjno - rozsączających o całkowitej pojemności retencyjnej około 4,55 m3, służących do odprowadzenia podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu działki nr ewid. 26 ark. 30 zlokalizowanej przy ul. Kochanowskiego 6 w Sopocie, do ziemi

2017-04-20 14:50:18
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu działki nr ewid. 115 ark. 41 zlokalizowanej przy ul. Łokietka 51 w Sopocie, do ziemi, za pomocą 30 istniejących studni chłonnych, w ilości 42,12 l/s i o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń: zawiesiny ogólne < 100 mg/dm3, węglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3, na okres 10 lat.

2017-04-03 16:59:41
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu działki nr ewid. 114/2 ark. 41 zlokalizowanej przy ul. Łokietka 49 w Sopocie, do ziemi, za pomocą 16 istniejących studni chłonnych, w ilości 52,63 l/s i o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń: zawiesiny ogólne < 100 mg/dm3, węglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3, na okres 10 lat.

2017-04-03 16:58:33
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na "wykonanie przekroczenia otwartego koryta cieku nr 2, w km O+383 projektowaną siecią ciepłowniczą"

2017-03-13 14:35:40
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego nawykonanie przekroczenia otwartego koryta cieku nr 2, w km 0+383 projektowana siecią ciepłowniczą, na działce nr 10/8 KM 42, w ul. Biwy pod Płowcami 52 w Sopocie

2017-03-13 11:50:46
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Budowę urządzeń wodnych w postaci trzech wylotów K1, K2 i K3 służących do odprowadzania podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z części ul. Haffnera, części ul. Sępiej oraz z sąsiadujących z inwestycją posesji, do zarurowanego odcinka Potoku Kamiennego w km 0+345,39 (K1) i 0+314,82 (K2 i K3).
 2. Odprowadzenie ww. wylotami podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do zarurowanego odcinka Potoku Kamiennego, w ilości około 130 l/s. 
 3. Przebudowę zarurowanego odcinka Potoku Kamiennego pomiędzy km 0+367,38 a km 0+314,82.
2017-02-27 14:42:07
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Szczególne korzystanie z wód tj. odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji budowy gazociągu o średnicy 110 mm wraz z przyłączami. Odwodnienie wykopów będzie wykonywane na trzech odcinkach w rejonie ul. Haffnera 57 i 55 w Sopocie, w ramach przejścia gazociągiem pod zarurowanymi Potokami Babidolskim i Kuźniczym oraz ul. Goyki – zasięg oddziaływania opisywanego zadania będzie obejmował działki o nr. ewid. 26/7, 35/2, 37/2, 37/1, 39/12, 36, 47, 39/3, 38, 48/2, 48/5, 48/1, 100/8, 39/14, 39/7 ark 15.
 2. Przekroczenie projektowaną siecią gazową o średnicy 110 mm, ułożoną w rurze osłonowej o średnicy 160 mm, zarurowanego odcinka Potoku Kuźniczego o średnicy zewnętrznej około 1000 mm, w rejonie ul. Haffnera 55 na działce o nr. ewid. 26/7 ark 15. Sieć będzie ułożona pod dnem zarurowanego Potoku Kuźniczego w odległości około 1,10 m. Współrzędne geograficzne przekroczenia to N54°26'56.06", E18°33'47.18". 
 3. Przekroczenie projektowaną siecią gazową o średnicy 110 mm, ułożoną w rurze osłonowej o średnicy 160 mm, zarurowanego odcinka Potoku Babidolskiego o średnicy zewnętrznej około 1240 mm, w rejonie ul. Haffnera 57 na działce o nr. ewid. 26/7 ark 15. Sieć będzie ułożona pod dnem zarurowanego Potoku Babidolskiego w odległości około 1,08 m. Współrzędne geograficzne przekroczenia to N54°26'58.82", E18°33'45.44".
2017-02-27 14:39:55