Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Sopotu o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu Uchwały Rady Miasta Sopotu w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Miasta Sopotu w 2019 r.

2019-02-04 17:42:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja zespołu budynków mieszkalnych na działce o numerach ewidencyjnych 14/1, 14/2, 14/3 ark. 48 przy ul. Smolnej wraz z towa rzysząca infrastrukturą projektowaną na działkach o numerach ewidencyjnych: 14/ 1, 14/ 2, 14/ 3, ark. 48, obręb 0001 oraz 52/ 3; 52/ 4; 53/ 5; 53/ 6; 85, ark. 39, o bręb 0001"

2018-12-13 14:35:09
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. PLAN ADAPTACJI MIASTA SOPOTU DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030"

2018-11-16 13:00:21
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uzyskaniu opinii: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla pn.: „Realizacja zespołu budynków mieszkalnych na dz. nr 14, ark. 48 przy ul. Smolnej wraz z towarzysząca infrastrukturą projektowaną na dz. nr 14 ark. 48, dz. nr 52/3, 52/4, 53/5, 53/6, 85 ark. 39”

2018-10-25 13:15:43
Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia - Realizacja zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Smolnej

2018-08-17 15:41:44
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dot. przedsięwzięcia pn.: „Realizacja zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Smolnej 13 ÷ 15 w Sopocie wraz z towarzysząca infrastrukturą”

2018-06-18 14:52:29
Zawiadomienie o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu Uchwały Rady Miasta Sopotu w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Sopotu w 2018 r.

2018-03-13 15:41:16
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skanalizowanego odcinka koryta Potoku Karlikowskiego w Sopocie”

2018-01-02 08:18:12
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego przy ul. Okrężnej 32

2017-12-11 17:38:29
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: „Odwodnienie oraz odprowadzenie wody z wykopu budowalnego” dla projektowanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sopocie przy ul. Okrzei (Dz. 161/8, 161/11, KM 34, Obręb 0001)

2017-12-08 12:29:40