Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie na działce 135/8 obręb 0001 arkusz 1 przy Al. Niepodległości 877a w Sopocie urządzenia wodnego - systemu komory chłonnej (drenażowej).
 2. Wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi, pochodzących z projektowanego budynku wielorodzinnego oraz fragmentu działki nr 137/34 ark. 16.
2017-06-12 16:39:36
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do zarurowanego odcinka Potoku Kamiennego, zlokalizowanego w km 1+890 na dz. nr 2/10 obręb 0001, ark 2 w Sopocie.

2017-05-16 13:23:32
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, na:

 1. Odprowadzenie do koryta rowu R-3 w Hm 4+10, podczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ze zlewni o powierzchni F=65,52 ha (Fzred.=28,93ha), w ilości Qmax=1 800 l/s.
 2. Wykonanie wylotu „przedłużenia kanalizacji deszczowej z ul. Nowej Bulońskiej Północnej” do rowu R-3 w Hm 4+10 na działce 239, obręb 0048 Szadółki.
 3. Wykonanie umocnień brzegowych Potoku Oruńskiego w Km 5+188÷5+223 na działkach: 239, obręb 0048 Szadółki oraz 2/19, 8/131, 1/2 obręb 0074 Łostowice.
 4. Wykonanie przepustu na rowie R-3 pod projektowaną drogą eksploatacyjną - odcinek „A” w Hm 4+150 na działkach: 239 obręb 0048 Szadółki, 8/194 obręb Łostowice.
 5. Przebudowa koryta rowu R-3 o długości L1 = 440,5 m, od ujścia do Potoku Oruńskiego do istniejącego słupa energetycznego SN, polegająca na kształtowaniu jego przekroju podłużnego i poprzecznego oraz wykonaniu umocnień brzegowych i korekcji progowej dna na działkach: 239, obręb 0048 Szadółki oraz 1/2, 8/131, 2/19, 8/194, obręb 0074 Łostowice.
 6. Przebudowa rowu przydrożnego zbiornika retencyjnego „Świętokrzyska Nr1” w Hm 0+09÷0+19, polegająca na przełożeniu jego koryta oraz budowie przepustu drogowego z wylotem do Potoku Oruńskiego na działkach: 8/194, 8/131, 8/203 obręb 0074 Łostowice.
 7. Wykonanie przepustu pod projektowaną drogą eksploatacyjną w Hm 0+04,5 rowu przydrożnego z wylotem do Potoku Oruńskiego w Km 5+152.
2017-04-21 13:04:11
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. legalizacji urządzenia wodnego w postaci 30 studni chłonnych odprowadzających wody opadowe i roztopowe oraz podczyszczone ścieki opadowe i roztopowe z terenu działki nr ewid. 115 ark. 41 zlokalizowanej przy ul. Łokietka 51 w Sopocie, do ziemi

2017-04-20 14:51:04
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego w postaci dwóch projektowanych komór retencyjno - rozsączających o całkowitej pojemności retencyjnej około 4,55 m3, służących do odprowadzenia podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu działki nr ewid. 26 ark. 30 zlokalizowanej przy ul. Kochanowskiego 6 w Sopocie, do ziemi

2017-04-20 14:50:18
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu działki nr ewid. 115 ark. 41 zlokalizowanej przy ul. Łokietka 51 w Sopocie, do ziemi, za pomocą 30 istniejących studni chłonnych, w ilości 42,12 l/s i o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń: zawiesiny ogólne < 100 mg/dm3, węglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3, na okres 10 lat.

2017-04-03 16:59:41
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu działki nr ewid. 114/2 ark. 41 zlokalizowanej przy ul. Łokietka 49 w Sopocie, do ziemi, za pomocą 16 istniejących studni chłonnych, w ilości 52,63 l/s i o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń: zawiesiny ogólne < 100 mg/dm3, węglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3, na okres 10 lat.

2017-04-03 16:58:33
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na "wykonanie przekroczenia otwartego koryta cieku nr 2, w km O+383 projektowaną siecią ciepłowniczą"

2017-03-13 14:35:40
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego nawykonanie przekroczenia otwartego koryta cieku nr 2, w km 0+383 projektowana siecią ciepłowniczą, na działce nr 10/8 KM 42, w ul. Biwy pod Płowcami 52 w Sopocie

2017-03-13 11:50:46
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Budowę urządzeń wodnych w postaci trzech wylotów K1, K2 i K3 służących do odprowadzania podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z części ul. Haffnera, części ul. Sępiej oraz z sąsiadujących z inwestycją posesji, do zarurowanego odcinka Potoku Kamiennego w km 0+345,39 (K1) i 0+314,82 (K2 i K3).
 2. Odprowadzenie ww. wylotami podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do zarurowanego odcinka Potoku Kamiennego, w ilości około 130 l/s. 
 3. Przebudowę zarurowanego odcinka Potoku Kamiennego pomiędzy km 0+367,38 a km 0+314,82.
2017-02-27 14:42:07