Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skanalizowanego odcinka koryta Potoku Karlikowskiego w Sopocie”

2018-01-02 08:18:12
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego przy ul. Okrężnej 32

2017-12-11 17:38:29
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: „Odwodnienie oraz odprowadzenie wody z wykopu budowalnego” dla projektowanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sopocie przy ul. Okrzei (Dz. 161/8, 161/11, KM 34, Obręb 0001)

2017-12-08 12:29:40
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody Potoku Babidolskiego (w postaci rurociągu Dn800) w km 0+469 przyłącza ciepłowniczego - dwa przewody (zasilanie i powrót) 2 x DN50/200 w stalowej rurze osłonowej DN300

2017-10-06 14:45:20
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji sanitarnej z terenu kompleksu handlowo – usługowego „SOPOT CENTRUM” zlokalizowanego w Sopocie w kwartale ulic: Kościuszki 14, Dworcowa 5, Dworcowa 7, Podjazd 6, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

2017-09-05 13:40:50
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr IOŚ.6341.21.2016.VI.4 z 20.12.2016r. dotyczącego przekroczenia w siedmiu miejscach cieków na terenie Sopotu projektowanymi sieciami ciepłowniczymi

2017-07-20 18:07:01
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe sieci ciepłowniczych w ramach inwestycji pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. 3 Maja, Władysława IV i Marii Skłodowskiej - Curie w Sopocie”

2017-07-18 13:49:10
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

  • wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej DN 200 do skanalizowanego Potoku Karlikowskiego, w km 0+628, zaprojektowanego w istniejącej komorze rewizyjnej zlokalizowanej  na dz. Nr 169/24,  arkusz 34, obręb ewidencyjny 0001,  w rejonie posesji przy ul. 3 Maja 31b w Sopocie,
  • wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do skanalizowanego Potoku Karlikowskiego z terenu posesji przy ul. 3 Maja 31b  w  Sopocie z terenu planowanej przebudowy budynku na funkcję hotelową w ilości Qśr.db. = 0,50 m3/dobę, przy pomocy ww. wylotu.
2017-07-13 15:31:41
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

  • wykonanie 2 studni chłonnych na działce nr 19,  arkusz 41, obręb ewidencyjny 0001, przy ul. Polnej 51 w Sopocie,
  • wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z połaci dachowych budynku mieszkalno – usługowego zlokalizowanego na działce nr 19,  arkusz 41, obręb ewidencyjny 0001, przy ul. Polnej 51 w Sopocie, w ilości Qśr.db. = 0,36 m3/dobę, przy pomocy ww. 2 studni chłonnych.
2017-07-11 14:44:49
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Wykonanie na działce 135/8 obręb 0001 arkusz 1 przy Al. Niepodległości 877a w Sopocie urządzenia wodnego - systemu komory chłonnej (drenażowej).
  2. Wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi, pochodzących z projektowanego budynku wielorodzinnego oraz fragmentu działki nr 137/34 ark. 16.
2017-06-12 16:39:36