Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych 

 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 221 000 euro prowadzonego  w  trybie    przetargu  nieograniczonego na  wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych - nr referencyjny postępowania: ZP.272.32.RK.2018.MSt  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500417-N-2019 w dniu 4 stycznia 2019 roku

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa, w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania, w odrębnie zapakowanych kompletach (jako komplet należy rozumieć tablice z tym samym numerem rejestracyjnym) oraz odbiór na koszt Wykonawcy wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych jak również ich zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie.

 Tablice winny być wykonane zgodnie z:

1)       Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1990 ze zm.).

2)       Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.).

3)       Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r.  w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1751 ze zm.).

Zamawiający zleci, a Wykonawca wykona i dostarczy w partiach tablice rejestracyjne oraz zapewni odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do siwz.

Zamawiający szacuje ilość tablic rejestracyjnych objętych przedmiotowym zamówieniem w następujący sposób:

- Tablice rejestracyjne samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe, jednorzędowe zmniejszone, w tym tablice rejestracyjne indywidualne, tablice zabytkowe, tablice dodatkowe jednorzędowe i dwurzędowe, tablice tymczasowe, tymczasowe badawcze oraz wtórniki tablic rejestracyjnych wg potrzeb – 13 680 szt.

-  Tablice rejestracyjne motocyklowe, w tym tablice rejestracyjne indywidualne, tablice zabytkowe, tablice tymczasowe oraz wtórniki tablic rejestracyjnych wg potrzeb – 680 szt.

-  Tablice motorowerowe, w tym wtórniki tablic rejestracyjnych oraz tablice tymczasowe wg potrzeb – 220 szt.

 

Załączniki

0. Ogłoszenie_500417-N-2019_04-01-2019.doc

Data: 2019-01-04 09:25:17 Rozmiar: 420k Format: .doc Pobierz

2. Załacznik nr 1_formularz oferty.doc

Data: 2019-01-04 09:25:17 Rozmiar: 401k Format: .doc Pobierz

1. SIWZ_z załącznikami_03.01.2019.pdf

Data: 2019-01-04 09:25:17 Rozmiar: 12.74M Format: .pdf Pobierz

3. Załącznik nr 2_oświadczenia Wykonawcy.doc

Data: 2019-01-04 09:25:17 Rozmiar: 394k Format: .doc Pobierz

4. Załącznik nr 4_zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc

Data: 2019-01-04 09:25:17 Rozmiar: 375.5k Format: .doc Pobierz

5. Załącznik nr 5_grupa kapitałowa.doc

Data: 2019-01-04 09:25:17 Rozmiar: 380.5k Format: .doc Pobierz

informacja z otwarcia ofert_04.02.2019.doc

Data: 2019-02-04 13:33:48 Rozmiar: 377k Format: .doc Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_07.02.2019.pdf

Data: 2019-02-07 10:05:13 Rozmiar: 489.43k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 72
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Zuzanna Ulasińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Stupakowska
Czas wytworzenia: 2019-01-03 14:14:41
Czas publikacji: 2019-02-07 10:05:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak