Pełnomocnictwa 

 
 
Rodzaje pełnomocnictw do spraw podatkowych:
 • szczególne,
 • do doręczeń,
 • do podpisywania deklaracji,
 • ogólne,

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, strona wskazuje organowi, do którego z nich mają być doręczane pisma.

 

Pełnomocnictwo szczególne:
 1. Upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.
 2. Sposób ustanowienia:
 • na piśmie – składa się według wzoru, w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis,
 • okazanie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy.
 1. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.
Formularze do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa szczególnego PPS-1
Wzór zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1

 

Pełnomocnictwo do doręczeń:
 1. Obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń powstaje, gdy nie ma ustanowionego pełnomocnika i jednocześnie:
 • strona zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej albo
 • nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.
  Nie dotyczy pism doręczanych stronie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. W razie niedopełnienia przez stronę obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.
 Formularze do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1
Wzór zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń OPD-1

 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji:
 1. Miejscem złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa jest organ podatkowy właściwy w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.
 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.
Formularze do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P
Wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL-1P

 

Pełnomocnictwo ogólne:
 1. Upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych.
 2. Pełnomocnictwo ogólne zgłasza mocodawca, wyłączenie w formie dokumentu elektronicznego, według wzoru określonego w przepisach (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. - Dz. U. poz. 916). Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego.
 3. Miejscem złożenia pełnomocnictwa ogólnego jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, który umieszcza je w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Pełnomocnictwo może być zgłoszone za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego zwolnione jest z opłaty skarbowej.
Formularze do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa ogólnego PPO-1
Wzór zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego OPO-1

  
Liczba odwiedzin : 986
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Andersz-Naumowicz
Czas wytworzenia: 2017-12-22 10:48:17
Czas publikacji: 2017-12-22 11:07:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak